دکتر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی

دکتر زهرا موسوی

سابقه کار حرفه‌ای دکتر زهرا موسوی:

6 سال به عنوان روانشناس در مركز درماني سوءمصرف مواد از سال 91
روانشناس مركز سالمت روان جامعه نگر صاحب الزمان (عج) -سراج شبكه بهداشت و درمان
شهرستان بهارستان
روانشناس مركز سالمت روان جامعه نگر در درمانگاه قائمیه- كلینیک روانپزشكي شبكه بهداشت و
درمان شهرستان اسالمشهر
برگزاری دوره های آموزش بیماران سایكوز و دوقطبي
برگزاری دوره های آموزش خانواده بیماران سایكوز و دوقطبي

دوره آموزش مقدماتي درمان غیر دارویي سوءمصرف مواد ویژه روانشناسان، تابستان 91 در برنامه های
حضوری آموزش مداوم جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
– دوره مصاحبه بالیني، كیس فرمولیشن، نشانه شناسي و تشخیص روانپزشكي به مدت 56 ساعت، پاییز 99 به
تدریس پروفسور رضا رستمي، دكتر حسین نادعلي و دكتر سارا كشاورز (كلینیک آتیه)
– دوره مربیگری مهارتهای زندگي به مدت 62 ساعت، پاییز 99 به تدریس دكتر یعقوب شفیعي فرد (موسسه روانشناسي و علوم تربیتي دكتر كاردان- دانشگاه تهران)
– دوره مباني نظری 5 روانپویشي فشرده و كوتاه مدت، به مدت 05 ساعت، پاییز 99 به تدریس آقای سعید
اصالني تحت نظارت دكتر نیما قرباني (كلینیک بینش نو)
– دوره روانپویشي فشرده و كوتاه مدت، به مدت 62 ساعت، زمستان 99 به تدریس دكتر علیرضا طهماسب (كلینیک احیا)
– دوره درآمدی بر اخالق حرفه ای در مشاوره و رواندرماني به مدت 1 ساعت، تابستان 90 به تدرس دكتر
فرشید مرادیان تحت نظارت دكتر نیما قرباني (كلینیک بینش نو)

حوزه تخصصی: فردی بزرگسال

اسکرول به بالا