علی قائدنیای جهرمی
  • تخصص: کاندید دکتری روانشناسی بالینی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

بیش از 8 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی

مدرس دانشگاه

 

حوزه تخصصی فعالیت ایشان عبارت است از:

مشاوره فردی بزرگسال

اختلالات بالینی

اعتیاد و رفتارهای پرخطر