دکتر محمد راضی مرادی

 • nikfarjam
 • 25 فروردین 1399

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بیش از 5 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی مدرس دانشگاه  …

دکتر حمیدرضا فرهمند

 • nikfarjam
 • 25 فروردین 1399

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بیش از 15 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی   حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است…

الهام نعیم آبادی

 • nikfarjam
 • 25 فروردین 1399

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره   حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از: فردی بزرگسال ازدواج و خانواده مشاوره تحصیلی

دکتر فرشته آزادنیا

 • nikfarjam
 • 25 فروردین 1399

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بیش از 5 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی مدرس دانشگاه   حوزه فعالیت تخصصی ایشان…

مریم گلی پور

 • nikfarjam
 • 25 فروردین 1399

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره   حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از: فردی بزرگسال ازدواج مسائل زوجین و خانوادگی

اکرم سهرابی

 • nikfarjam
 • 25 فروردین 1399

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بیش از 5 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی   حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است…

معصومه گمار

 • nikfarjam
 • 25 فروردین 1399

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از: کودک و نوجوان اختلالات کودک بازی درمانی

الهام شریفی

 • nikfarjam
 • 25 فروردین 1399

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی بیش از 10 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره   حوزه فعالیت تخصصی…

هانیه لواف

 • nikfarjam
 • 25 فروردین 1399

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی بیش از 5 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره   حوزه فعالیت تخصصی…

پریسا رنجگر

 • nikfarjam
 • 25 فروردین 1399

دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی بیش از 5 سال سابقه ارائه خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره…

X