دکتر حمیدرضا فرهمند
دکتری روانشناسی بالینی
الهام نعیم آبادی
کارشناسی ارشد مشاوره
دکتر فرشته آزادنیا
دکتری روانشناسی بالینی
مریم گلی پور
کارشناسی ارشد مشاوره
اکرم سهرابی
کارشناسی ارشد روانشناسی
معصومه گمار
کارشناسی ارشد روانشناسی
الهام شریفی
کارشناسی ارشد روانشناسی
هانیه لواف
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
پریسا رنجگر
دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره
دکتر مریم پور رحیمی
دکتری روانشناسی
میثم عماری
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
الهام مبینی
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
آرزو سیاردوست
کارشناسی ارشد روانشناسی
مژگان هوشیار
کارشناسی ارشد روانشناسی
دکتر محمدرضا شگرف نخعی
متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)
شیوا فرمانی شهرضا
کاندید دکتری روانشناسی بالینی
علی قائدنیای جهرمی
کاندید دکتری روانشناسی بالینی
دکتر راضیه عاشوری
دکتری روانشناسی
فهیمه پورمند
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
زینب رشید
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
دکتر معصومه علی محمدی
دکتری روانشناسی عمومی
سمیه جبینی
کارشناسی ارشد روانشناسی
سمیه مقدسی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دکتر شادی نوروزعلی
کاندید دکتری مشاوره توانبخشی
رضا عبدی
کارشناسی ارشد روانشناسی
محمدرضا سعید فیروزه
کارشناسی ارشد مشاوره و دکتری مهارتی روانشناسی خانواده
مریم محمدزاده
کارشناسی ارشد مامایی با گرایش مشاوره مامایی
مجتبی حقانی
دانشجوی دکتری مشاوره شغلی
دکتر فهیمه ساجدی فر
دکتری روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی
هلن لشکری
کارشناس ارشد بالینی
X