دکتر

آخرین مدرک دریافتی: دانشجوی دکترا روانشناسی بالینی

نیکزارد قنبری

سابقه تحقیقات حرفه‌ای دکتر نیکزاد قنبری:

چاپ مقاله رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با احساس غربت

بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با نحوه ی مدیریت خشم و سلامت عمومی 

مقایسه ساختار خانوادگی )نسجام و انعطافپذیری( در افراد مبتال به اچ آی وی با افراد

شناسايی عوامل خطر ساز و محافظت کننده موثر در بروز و تکرار مجدد جرم و رفتارهای بزهکارانه، در کودکان و نوجوانان
کانونهای اصالح و تربیت: تاکید بر عوامل روانشناختی- اجتماعی- خانوادگی-اقتصادی
غیرمبتال به اچ آی وی

شرکت در کارگاه آموزش درمان شناختی- رفتاری C.B.T

برگزاری کارگاه آموزش SPSS جهت دانشجویان علوم تربیتی

برگزاری کارگاه آموزش SPSS جهت دانشجویان
روانشناسی

دوره رواندرمانی جامع اعتیاد

حوزه تخصصی: فردی بزرگسال (با تاکید بر اختلالات طیف اعتیاد و رفتارهای پرخطر)

اسکرول به بالا