سابقه کار حرفه‌ای دکتر محمد رضا شگرف نخعی:

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به مدت 3 سال
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به مدت 7 سال
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به مدت 2 سال
سوابق آموزش ، پژوهشی و درمانی :
53 سال سابقه درمانی ، آموزشی و پژوهشی به عنوان روانپزشک
سابقه مشاور علمی برنامه های بهداشت روان مرکز بهداشت سبزوار
سابقه همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار به عنوان روانپزشک مرکز

عضو انجمن علمی روان پزشکی ایران
عضو انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران

سابقه همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به عنوان روانپزشک مرکز
همکاری با مرکز روماتولوژی ایران
همکاری با مرکز تحقیقات روان تنی بیمارستان امام خمینی تهران
برگزاری کارگاههای متعدد مرتبط با سالمت روان جهت پزشکان ، اعضا هیات علمی و
دانشجویان

عضو انجمن علمی روان پزشکی ایران
عضو انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران

اسکرول به بالا