مدیریت

علی قائدنیای جهرمی

مسئول فنی و موسس

همکاران اداری

خانم جلیلی

همکار نیمه وقت پذیرش عصر

زهرا حسینی

همکار نیمه وقت پذیرش صبح

الهام مبینی

مدیر کارگاه های آموزشی

آرزو سیاردوست

مدیر داخلی

X