مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا در یک نگاه

لطفا یک پاراگراف برای این بخش نوشته شود.

همه به مشاوره نیاز داریم

انعطاف در زمان بندی

با توجه به وقت های خالی شما، زمان مشاوره را تنظیم خواهیم کرد تا کمترین آسیبی به برنامه ریزی شما وارد نشود.

تیم متعهد

تنوع تخصص تیم این مرکز این اطمینان خاطر را به شما می دهد تا مشکل شما از هر جنبه ای را با متخصص مرتبط به آن بررسی نموده و بهترین بازخورد را از جلسات مشاوره و روند گام به گام حل آن مشکلات دریافت نمایید.

فرآیند صحیح درمانی

با توجه به نوع مشکل شما، کارشناس متخصص در همان حوزه را به شما معرفی نموده تا روند حل آن در مسیر صحیحی قرار گیرد.

تمرکز بر روابط خوب

تمام تمرکز تیم ما، روی بهتر شدن روابط شما با در درجه اول با خودتان و سپس با اطرافیان و دیگران خواهد بود.
همدردی
X