دکتر

آخرین مدرک تحصیلی:

دکتری تخصصی مشاورۀ خانواده، از دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.

 

عباس موزیری

سابقه کار حرفه‌ای دکتر عباس موزیری:

تدریس دانشگاهی
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اسالمشهر.
دانشگاه عالمه طباطبائی.
مشاوره و کار بالینی
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رازی، ادارۀ آموزش و پرورش اسالمشهر، پائیز 1399تاکنون.
مرکز مشاوره و مددکاری اجتماعی آلیاسین، سازمان بهزیستی کشور، تهران، مهر 1394تا کنون.
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روشنگر، سازمان بهزیستی کشور، تهران، زمستان 1397تا پائیز 1398 .
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رازی، ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ فشافویه، شهرری، پائیز 1393تا پائیز 1398 .

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی معین، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج. ا. ا.، تابستان 1395تا پائیز1396 .
کارگاههای آموزشی و سخنرانی
حل تعارض های زناشویی، ویژۀ بانوان، مرکز مشاورۀ دانشگاه بجنورد، بهمن 1399 
مداخله در خیانتهای زناشویی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی غرب استان تهران، دی 1399 .
هشت گفتگو برای تجربۀ عشق پایدار، مرکز مشاورۀ دانشگاه بجنورد، آذر 1399 .
مهارتهای زندگی و فرزندپروری، دورۀ تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد، مرکز مشاورۀ دانشگاه بجنورد، آبان 1399

دوره های شرکت کرده دکتر عباس موزیری

مشاورۀ پیش ازدواج
زوج درمانی با رویکرد گاتمن 
درمان مشکالت جنسی زوجها 
خانواده درمانی
خانواده درمانی راهبردی،
مهارت های زندگی 

حوزه تخصصی: فردی بزرگسال (با تاکید بر اختلالات طیف اعتیاد و رفتارهای پرخطر)

اسکرول به بالا