زینب رشید
  • تخصص: کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

حوزه تخصصی فعالیت ایشان عبارت است از:

مشاوره فردی، بزرگسال

روابط بین فردی

مشکلات خانوادگی

مشاوره تحصیلی- انگیزشی