سمیه مقدسی
  • تخصص: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

روان درمانگر کودک و نوجوان، بازی درمانگر