سمیه جبینی
  • تخصص: کارشناسی ارشد روانشناسی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

روان درمانگر تحلیلی، فردی و بزرگسال، بازی درمانگر کودک