رضا عبدی
  • تخصص: کارشناسی ارشد روانشناسی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

مشاور خانواده و زوج درمانگر