مژگان هوشیار
  • تخصص: کارشناسی ارشد روانشناسی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

مشاوره فردی بزرگسال، ازدواج، تعارضات زناشویی و خانوادگی