معصومه گمار
  • تخصص: کارشناسی ارشد روانشناسی
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

کودک و نوجوان

اختلالات کودک

بازی درمانی