الهام نعیم آبادی
  • تخصص: کارشناسی ارشد مشاوره
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

فردی بزرگسال

ازدواج و خانواده

مشاوره تحصیلی