الهام مبینی
  • تخصص: کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
  • شرکت: خدمات روانشناسی و مشاوره شیوا

اطلاعات تیم

دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

 

حوزه فعالیت تخصصی ایشان عبارت است از:

مشاوره فردی بزرگسال، ازدواج، خانواده و ارتباط والد – فرزند